Komisja Instruktorska

Terminy posiedzeń Komisji

  • Standardowo spotykamy się w każdy 3. czwartek miesiąca, od godz. 18.00 (poza świętami oraz lipcem i sierpniem)
  • Dodatkowe: KI w przypadku większej liczby zgłoszeń wyznaczy dodatkowy termin (minimum jeden w miesiącu).

Daty planowych posiedzień:
rok 2023 – 19.01 / 16.02 / 16.03 / 20.04 / 18.05 / 15.06

Czas przewidziany dla poszczególnych chętnych to: otwarcie próby – maks. 45 min., zamknięcie próby – maks. 60 min. W przypadku przekroczenia czasu, dokończenie spotkania może być przesunięte na kolejny termin.

Ostateczne godziny KI podaje w potwierdzeniu przyjęcia na posiedzenie.

UWAGA! Zgłoszenia i przesłanie dokumentów (zawsze do godz. 23:59):

  • 14 dni przed – przesłanie wstępnej propozycji próby lub sprawozdania
  • 8 dni przed – KI odsyła informację o przyjęciu na posiedzenie lub zgłasza uwagi
  • 5 dni przed – przesłanie ostatecznej wersji próby lub sprawozdania i innych dokumentów.

Próba na stopień

 1. Zapoznanie się z zasadami i wymaganiami zdobywania stopni.
 2. Opracowanie próby z opiekunem.
 3. Zgłoszenie się na KI za pomocą formularza lub e-mail.
 4. Przygotowanie i przesłanie wymaganych dokumentów.

 Warunki przyjęcia na KI i otwarcia próby

 • UWAGA! NOWE WZORY KART
 • karta próby na stopień (wypełnia probant)
 • karta pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
 • pisemna opinia opiekuna

Warunki przyjęcia na KI i zamknięcia próby

 • sprawozdanie pisemne z próby na stopień (przygotowuje probant) oraz przygotowana słowna prezentacja z przebiegu próby (na posiedzeniu)
 • pisemna opinia hufcowego
 • pisemna opinia opiekuna próby
 • przedłożenie patentu ukończenia kursu (od 2021 roku wraz z opinią komendy kursu)
 • posiadanie stopnia HO/HR
 • sprawozdanie pisemne z pracy z podopiecznym (wypełnia opiekun próby)
 • rozmowa z KI (losowane pytania problemowe)
 • w przypadku braku stosownego potwierdzenia zaliczenia testu podczas kursu test z wiedzy wychowawcy (pwd.) lub kierownika (phm.) placówki wypoczynkowej.

Skład Komisji

   phm. Franciszek Bandurski – Sekretarz KI
   phm. Adam Hubert – Członek KI
   phm. Hubert Kniaź – Członek KI
   hm. Kacper Kozanecki – Przewodniczący KI
   phm. Maciej Martinek – Zastępca Przewodniczącego KI
   phm. Jakub Matusewicz – Członek KI
   o. hm. Marcin Wrzos – Członek KI